logo
Monday - Friday : 6.00pm to 8.30pm, Saturday - Sunday : 10.00am to 1.00pm, 3rd Saturday : 6.00pm to 9.00pm PH: (718) 727-5151

POOJA DETAILS

Archana

Pooja Name Price ( $ )
Daily Abhishekam 21.00
Daily Archana 11.00
Car (vahana) Pooja 35.00
Lighting Deepam 5.00

Private Poojas

Pooja Name Price ( $ )
Annaprasanam (Babys first rice feeding) 51.00
Mundanam (First haircut pooja) 51.00
Hiranya shraddham 51.00
Namakaranam 51.00
Wedding 301.00
Special Birth Days (1st , 60th, 70th, 80th) 201.00

Annual Sponsorship(Family)

Pooja Name Price ( $ )
Sri Satyanarayana Pooja 116.00
Sri Ayyappa Pooja 108.00
Pradosha Pooja 108.00

Other Poojas

Pooja Name Price ( $ )
Satyanarayana Pooja 151.00
Maha Ganapati Homam 151.00
Maha Mrityunjaya Homam 201.00
Chandi Homam 301.00
Maha Sudharshana Homam 151.00
Santhana Gopala Homam 151.00
Saraswathi Homam 121.00
Ayushya Homam 121.00
Lakshmi Kubera Homam 151.00
Danvantri Homam 151.00
Navagraha Homam 151.00
Navagraha Shanti Pooja 101.00
Soorya Namaskara Pooja 151.00
Sundara Kanda Paarayanam 251.00
Special Abhishekam to any deities 151.00
Kalyanam to any Deities 201.00
sri Satyanarayana Pooja 116.00

Items to Sponsors

Pooja Name Price ( $ )
Rice for Naivedyam 101.00
Almonds & Raisins 101.00
Seasame oil for lamps (yearly) 501.00
Seasame oil for lamps (monthly) 51.00
Abhisheka samagri (yearly) 1001.00
Abhisheka samagri (monthly) 101.00
Flowers (yearly) 1001.00
Flowers (monthly) 101.00
Fruits & coconuts (yearly) 1001.00
Fruits & coconuts (monthly) 101.00
Annadaanam for any pooja 301.00